Kemikalier i jordbruket, skadligt eller inte?

I EU och speciellt i Sverige finns väldigt hårda lagar kring kemikalier i jordbruket. Många farliga medel har förbjudits och många tester görs innan ett nytt medel blir godkänt. För den konventionellt odlade maten finns nästan 15 gånger så många godkända bekämpningsmedel som inom det ekologiska jordbruket. Men är det bra eller dåligt? 

I det konventionella jordbruket används kemiska bekämpningsmedel för att skydda våra grödor mot sjukdomar och insekter. I det ekologiska jordbruket används i Sverige idag inga kemiska bekämpningsmedel i odlingen av våra jordbruksgrödor (t.ex. vete, havre eller potatis), men några medel används i ekologisk frukt- och bärodling och i ekologiska odlingar av olika kålväxter. De medel som används i det konventionella jordbruket är framställda av syntetiska ämnen medan medel inom den ekologiska odlingen utgörs av grundämnen så som svavel samt såpor, oljor och extrakt från växter. Bekämpning med biologiska medel, mikroorganismer och nyttodjur, görs i både konventionell och ekologisk odling, men är speciellt betydelsefulla i den ekologiska odlingen.

Att det konventionella jordbruket har möjlighet att använda fler bekämpningsmedel innebär att man kan skydda sina odlingar från fler sjukdomar och skadedjur vilket leder till större skördar och större säkerhet för lantbrukaren. Dock kan bekämpningsmedel ha en negativ miljöpåverkan. En del ämnen tar lång tid att bryta ner och vissa är lättrörliga vilket innebär att de inte stannar på åkern. Därför kan dessa ämnen ha negativ påverkan på andra levande organismer, både på land och i vattendrag. Rester av bekämpningsmedel hittas idag i vattendrag i jordbruksområden och ganska ofta i halter som kan påverka organismerna i vattnet negativt. Rester kan också finnas i den mat som säljs i Sverige, men halterna är mycket låga och ligger nästan alltid under ett värde för vad som är tillåtet i mat. Dock saknas det mycket kunskap om vad låga halter av många olika kemikalier kan ha för påverkan på vår hälsa långsiktigt. Det vi vet är att lantbrukare som hanterar kemikalierna löper större risk att drabbas av vissa sjukdomar. En del ämnen som är förbjudna i Sverige används fortfarande i jordbruk utanför EU och importerade varor kan således innehålla högre nivåer av kemikalier. Därför är det ofta bättre att köpa svenskproducerad mat.

Så vad är då egentligen bäst med tanke på kemikalieanvändningen? Denna fråga har inget självklart svar. Användningen av kemikalier innebär en miljö- och arbetsmiljörisk, men samtidigt innebär användningen av kemiska bekämpningsmedel i konventionellt jordbruk att man får större skördar. Både konventionellt och ekologiskt jordbruk erbjuder för- och nackdelar och inget alternativ är perfekt ur alla aspekter. På SLU står alltid vetenskapen i fokus och hållbara odlingsmetoder kommer behöva vidareutvecklas i båda odlingsformerna för att vi ska klara alla utmaningar vårt jordklot står inför.

 

Har du fler frågor kontakta futurefood@slu.se